Rekenkamercommissie: De gevolgen van de decentralisatie van de zorg in Ridderkerk

Publicatie: 04 juni 2018
  • Cliënten zijn in het algemeen tevreden over de wijze waarop de gemeente de gedecentraliseerde taken binnen de Wmo uitvoert.
  • Ten gevolge van de decentralisatie blijkt wel dat druk op mantelzorgers toeneemt en meer/andere ondersteuning vraagt;
  • Wmo-consulenten en medewerkers van het wijkteam geven aan dat cliënten de nieuwe werkwijze van de gemeente accepteren, maar zien ook nieuwe knelpunten ontstaan;
  • De samenwerking in de toegang tussen professionals en zorgaanbieders loopt goed, al zijn er wel wat knelpunten;
  • De gemeente blijft binnen de financiële kaders, maar de transformatie is nodig om het lokale zorgstelsel ook in de toekomst werkbaar en betaalbaar te houden.

Dit zijn samengevat de conclusies uit het onderzoek dat de rekenkamercommissie van Ridderkerk heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau RadarAdvies.

Onderzoek

Dit onderzoek heeft betrekking op de periode van 2011 tot en met 2017 en richt zich op de nieuwe gedecentraliseerde (voormalige Awbz) taken die de gemeente uitvoert binnen de Wmo: begeleiding, dagbesteding, kort verblijf en beschermd wonen. De Rekenkamercommissie heeft met name bekeken hoe de zorg bij de zorgbehoevenden terecht komt, hoe zij dat ervaren en wat dat financieel betekent voor de gemeente.

Cliënten moeten wennen aan de uitgangspunten die aan de Wmo ten grondslag liggen, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het sociale netwerk en er scherpere indicaties worden afgegeven. Er is een groep die daar niet (altijd) in slaagt. Zorgaanbieders geven aan dat er door de decentralisatie minder ruimte is voor persoonlijke aandacht voor cliënten.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Ridderkerk een aantal aanbevelingen gedaan voor de gemeenteraad:
- Kies voor meer regie en voor een platform met daarin de gemeente, Wmo-consulenten, het wijkteam, huisartsen en zorgaanbieders;
- Investeer als raad in de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente kan dit doen door oplossingen op maat mogelijk te maken en er voor te zorgen dat er geen wachtlijsten ontstaan, mantelzorgers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van preventie snel en adequaat geholpen worden, er  een laagdrempelig en ruim aanbod van respijtzorgvoorzieningen en maatschappelijke partners een gezamenlijke visie en aanpak hebben ten aanzien van de ondersteuning van mantelzorgers.
- Vraag als raad om informatie over de zorg. Daarmee kan ook inzichtelijk gemaakt worden of en hoe hoog de werkdruk is bij de toegang en kunnen er tijdig maatregelen worden getroffen.
- Investeer blijvend als gemeente in deskundigheidsbevordering bij de toegang. Dit zorgt ervoor dat professionals in de toegang problemen eerder signaleren, beter weten hoe het sociaal netwerk en de eigen kracht van cliënten kunnen worden aangewend en dat er op tijd wordt opgeschaald wanneer nodig.

Het gebruik van maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo in de gemeente Ridderkerk is relatief gezien hoger dan in Albrandswaard en Barendrecht maar lager dan bij andere gemeenten met dezelfde omvang en mate van stedelijkheid (met name rond Wmo-begeleiding). De kosten nemen toe en de bevolking van Ridderkerk wordt ouder. Niets doen betekent in de toekomst hard ingrijpen.

het rapport bestaat uit twee delen

Rapport Decentralisatie zorg-Bestuurlijke nota.pdf

Rapport Decentralisatie zorg Nota van bevindingen.pdf

Terug naar nieuwsoverzicht