Besluiten van de raad van 21 januari 2021

25 januari 2021

Bekijk de vergaderingen terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

De raad heeft op donderdag 21 januari 2021 vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Ridderkerk

Het rapport hierover is voor kennisgeving aangenomen. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor sporthal en binnenbad de Fakkel en het gemeentehuis. Daarnaast is ook voor 18 andere gemeentelijke accommodaties geld beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen.

Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam

De concept Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021

De raad heeft de Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021 vastgesteld. Met de jaarlijkse vaststelling van deze nota wordt naar klanten duidelijkheid geboden over de grondprijzen die de gemeente Ridderkerk hanteert.

Startnotitie Visie op Water

Over hoe vanuit oppervlaktewater invulling gegeven kan worden aan de ambities opgenomen in de eerder vastgestelde Groenvisie, wil de raad een visie op water vaststellen. Deze visie wordt vastgelegd in een nota waarin zal worden beschreven de functie, het gebruik en de beleving van water in onze gemeente. Het proces om tot deze nota te komen, is beschreven in de Startnotitie Visie op Water. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Rapport rekenkamercommissie Controlerende rol van de raad

De raad heeft in zijn vergadering het Rapport rekenkamercommissie Controlerende rol van de raad besproken en heeft dit voor kennisgeving aangenomen. Bij de introductie van een nieuwe gemeenteraad zal aandacht aan het rapport worden besteed.

Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Een wethouder moet wonen in de gemeente waarin hij/zij wethouder is, of de gemeenteraad moet hem/haar een ontheffing hebben verleend voor één jaar. De raad heeft besloten de eerder aan wethouder Oosterwijk verleende ontheffing te verlengen met één jaar.

Raadstoezeggingen

Tijdens een raadsvergadering kan het college toezeggingen doen aan de raad. Veelal houden deze in dat het college een bepaalde actie zal ondernemen. Als de actie is ondernomen, rapporteert het college dit aan de raad en beslist de raad of de toezegging als gevolg van de actie is afgedaan. De raad heeft besloten dat diverse eerder gedane raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug