Besluiten van de raad van 3 en 7 juni -

Publicatie: 11 juni 2021

De raad heeft op donderdag 3 en maandag 7 juni 2021 vergaderd. De raadsvergaderingen zijn terug te kijken via De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. De raad heeft de volgende besluiten genomen.

Bestemmingsplan ‘Woningbouw hoek Rijksstraatweg/Lagendijk’

Om de bouw van 14 projectwoningen en één particuliere woning mogelijk te maken, heeft de raad het bestemmingsplan ‘Woningbouw hoek Rijksstraatweg/Lagendijk’ vastgesteld.

Klimaatvisie Ridderkerk ‘De route naar 2050’

Om richting te geven aan de klimaatopgave heeft de raad de Klimaatvisie Ridderkerk ‘De route naar 2050‘ vastgesteld.

Regionale Energie Strategie

De raad heeft de Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld. Doel van deze strategie is om de energievoorziening te verduurzamen.

Aandelen Stedin

De raad heeft een bedrag van € 2.260.000,- beschikbaar gesteld, zodat de gemeente kan overgaan tot aankoop van cumulatief preferente aandelen van Stedin. Aankoop door meerdere gemeenten sterkt het eigen vermogen van Stedin. Hiermee kunnen investeringen in de energietransitie worden gedaan.

Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie

De ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

De ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

De ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze op ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De raad heeft de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. De eerdere verordening is geactualiseerd.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk 2021

De raad heeft de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk 2021 vastgesteld. In de verordening is de beschikkingstermijn voor toegang tot de schuldhulpverlening opgenomen. Deze termijn is bepaald op 8 weken.

Voorbereidingskrediet grondposities

De voorbereiding van de ontwikkeling van 10 gemeentelijke stukken grond vraagt inzet van ambtelijke uren en nadere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bodemonderzoek en ecologisch onderzoek. De raad heeft hiervoor voor de komende twee jaar een bedrag van € 456.000,- beschikbaar gesteld.

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ridderkerk

De raad heeft de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ridderkerk 2021-2024 vastgesteld.

In de nieuwe verordening is een heldere splitsing tussen voorwaarden voor enerzijds particuliere aanvragen en anderzijds zakelijke aanvragen gemaakt.

Startnotitie Visie op ecologie

De raad wil een visie op ecologie vaststellen. Deze visie zal beschrijven hoe vanuit ecologisch oogpunt de groene kwaliteit kan worden versterkt en beschrijft daarin de functie, het gebruik en de beleving van het groen. Het proces om tot deze visie te komen, is beschreven in de Startnotitie Visie op ecologie. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Regionale Nota Bodembeheer

De raad heeft de Regionale Nota Bodembeheer geactualiseerd en vastgesteld.

Ridderkerk zwerfafvalarm

Om te komen tot een zwerfafvalarm Ridderkerk in 2030 heeft de raad het aanvalsplan Ridderkerk Zwerfafvalarm vastgesteld. Het aanvalsplan is de leidraad om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

Motie inclusief vervoer

De raad heeft besloten motie 2020-67 ‘Inclusief vervoer’ is afgedaan.

Terug naar nieuwsoverzicht