Besluiten van de raad van 1 en 6 juli -

Publicatie: 09 juli 2021

De raad heeft op donderdag 1 en dinsdag 6 juli 2021 vergaderd. De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. De raad heeft de volgende besluiten genomen.

Bestuursverklaring Tozo

De raad heeft ingestemd met de bestuursverklaring Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) . Gevolg daarvan is dat voor de uitvoering van deze regeling, voor bepaalde rechtmatigheidseisen de hardheidsclausule uit de regeling van toepassing is.

Jaarstukken 2020

De raad heeft de Jaarstukken vastgesteld. Met de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat het college in 2020 heeft gevoerd. De jaarstukken geven onder andere aan welke effecten het beleid heeft gehad en welke uitgaven op grond van de begroting zijn gedaan.

1e Tussenrapportage 2021

De raad heeft de 1e Tussenrapportage besproken en voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Plan extra inzet voorkoming problematische schulden

De raad heeft het Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021 vastgesteld. In het plan zijn de acties genoemd die worden ondernomen om problematische schulden bij inwoners te voorkomen.

Woningbouw Rembrandtweg 257

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, heeft de raad besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing voor Rembrandtweg 257.

Woonvisie Ridderkerk 2021-2026

De raad heeft de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 vastgesteld. De Woonvisie is leidend bij de initiëring en uitvoering van nieuwe woningbouwontwikkelingen en gaat fungeren als beoordelingskader voor het college en de gemeenteraad.

Toegankelijke bushaltes

Om 20 bushaltes te laten voldoen aan de actuele eisen voor toegankelijke bushaltes voor mensen met een (visuele) beperking, heeft de raad een bedrag van € 276.000,- beschikbaar gesteld.

Kadernota begroting 2022

De Kadernota is besproken en door de raad voor kennisgeving aangenomen. Deze nota bevat de hoofdlijnen aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting 2022 zal opstellen. De ontwerpbegroting 2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021.

Aanpak Oosterpark

De raad heeft de Aanpak Oosterpark vastgesteld. Hierin is opgenomen wat in het park veranderd zal worden om het en toekomstbestendige inrichting te geven met meer recreatie- en natuurwaarde.

Terug naar nieuwsoverzicht