Besluiten van de raad van 16 september

Publicatie: 20 september 2021

De raad heeft op donderdag 16 september 2021 vergaderd. De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. De raad heeft de volgende besluiten genomen.

Nota gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025

De raad heeft de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 vastgesteld. In de nota is inzichtelijk gemaakt welke doelstellingen op het gebied van de publieke gezondheid het gemeentebestuur gaat hanteren en met welke opgaven de komende jaren aan de slag wordt gegaan.

Nota activabeleid Ridderkerk 2021

De raad heeft de nota activabeleid Ridderkerk 2021 vastgesteld. In de nota is het beleid geformuleerd en zijn uniforme regels vastgelegd ten aanzien van investeren, activeren, waarderen en afschrijven, als het gaat om de gemeentelijke financiƫn.

Bestemmingsplan Elektropark 17

Om een herontwikkeling met 3 woningen mogelijk te maken op de locatie Irenekerk, heeft de raad het bestemmingsplan Elektropark 17 ongewijzigd vastgesteld.

Verantwoording Fractiegelden 2019

De raad heeft de uitgaven van de fracties, die in het jaar 2019 uit de fractiebijdragen zijn bekostigd, vastgesteld.

Afdoeningen raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2021

De raad heeft besloten dat een groot aantal door het college gedane raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Motie aanpassen tarifering rioolheffing in 2022

De raad heeft een motie aangenomen, waarin de raad het college verzoekt ter besluitvorming een verordening voor te leggen, die leidt tot een lagere aanslag rioolheffing voor woningen in 2022.

Motie directe zorg dagopvang

De raad heeft een motie aangenomen, waarin de raad het college verzoekt de beschikkingen voor dagopvang binnen de vastgestelde termijnen af te geven en deze in zorgwekkende en ernstige gevallen te laten vallen onder de spoedprocedure. Tevens is verzocht bij beschikkingen die niet binnen de gestelde termijn worden afgegeven, de zorg in de dagopvang vooruitlopend op de af te geven beschikking te vergoeden.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug naar nieuwsoverzicht