Besluiten van de Begrotingsraad

Publicatie: 18 november 2021

De raad heeft vergaderd op 4 november 2021.
Kijk de vergaderingen terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld
Lees verder voor de genomen besluiten.

2e Tussenrapportage 2021

De raad heeft de 2e Tussenrapportage 2021 voor kennisgeving aangenomen. In deze rapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de Programmabegroting van dit jaar tot nu toe.

Programmabegroting 2022

Na het houden van de algemene beschouwingen heeft de raad de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Van de Meerjarenraming 2023 – 2025 is kennisgenomen.

Amendement

Met het aannemen van een amendement is in de begroting voor 2022 een investeringsbedrag opgenomen van € 75.000,- voor de aanleg van een tweerichtingenfietspad langs de Donkerslootweg tussen de Erasmuslaan en de Havenstraat.

Moties

Met het aannemen van moties heeft de raad de volgende verzoeken gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

Motie 2021 – 119 Directe toekenning Wmo-voorzieningen

Het college is verzocht per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021, waar duidelijk van is welke Wmo-voorziening wordt aangevraagd, een beschikking af te geven met daarin de gevraagde hulp. En verder de raad te informeren over de uitvoering en welke stappen het college gaat ondernemen om deze lange wachtlijsten in de toekomst te voorkomen.

Motie 2021 – 120 Afvalinzameling begraafplaats Vredehof

Het college is verzocht te zorgen dat op deze begraafplaats bij alle afvalinzamelingsplekken de mogelijkheid wordt geboden om afval te scheiden.

Motie 2021 – 121 Partner van het Deltaplan Biodiversiteitherstel

Het college is verzocht om bij het vaststellen van de Visie op ecologie, de raad een voorstel te doen om partner of supporter van het Deltaplan te worden.

Motie 2021 – 124 Elektronisch indienen Wob-verzoeken

Het college is verzocht uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 het mogelijk te maken om bij de gemeente Ridderkerk Wob-verzoeken elektronisch te kunnen indienen.

Motie 2021 – 125 Extra afvalpas voor mantelzorgers

Het college is verzocht in samenwerking met NV BAR afvalbeheer te onderzoeken of het uiterlijk
1 januari 2023 mogelijk is om ten behoeve van een mantelzorger een extra afvalpas aan te vragen voor het woonadres waarop de mantelzorger mantelzorg verleent.

Motie 2021 – 126 Rolstoelvriendelijke picknickplaatsen

Het college is verzocht om bij de aanschaf van meubilair voor de verschillende parken in Ridderkerk, waaronder het Oosterpark, over te gaan tot aanschaf van rolstoelvriendelijk meubilair.

Motie 2021 – 127 Stichting Bram en het voortgezet onderwijs

Het college is verzocht in overleg te treden met het bestuur van de Stichting Bram om te onderzoeken of in het schooljaar 2022-2023 een groep gestart kan worden in het voortgezet onderwijs.

Motie 2021 – 128 Onderzoek toegankelijk maken hittestress-tool voor inwoners

Het college is verzocht onderzoek te doen hoe deze hittestress-tool, naast het gebruik door de gemeente, ook toegankelijk gemaakt kan worden voor inwoners.

Motie 2021 – 130 Sport- en cultuurpas

Het college is verzocht te onderzoeken of de Ridderkerkpas uitgebreid kan worden naar een sport- en cultuurpas en de kosten daarvan voor de raad in beeld te brengen.

Motie 2021 – 131 Campagne voor meer (deel-)pleegouders

Het college is verzocht een campagne te starten die ten doel heeft om meer mensen te interesseren voor het (deeltijd)pleegouderschap en lokaal pleegouders te werven, zo mogelijk in samenwerking met instellingen voor pleegzorg en de raad vóór 1 maart 2022 te informeren hoe het college deze campagne concreet wil opzetten, inclusief een plan van aanpak en planning.

Motie 2021 – 132 Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk

Het college is verzocht om de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Ridderkerk te laten onderzoeken door een extern bureau.

Motie 2021 – 133 Schaaktafels in de openbare ruimte

Het college is verzocht te onderzoeken op welke plekken in de openbare ruimte de plaatsing van schaaktegels of schaaktafels meerwaarde kan hebben en als pilot op minimaal 2 plekken een schaakbord te realiseren.

Motie 2021 -134 Ledverlichting sportvelden

Het college is verzocht de verlichting van de sportvelden die nog geen ledverlichting hebben, eerder te vervangen dan gepland en wel in 2022.

Motie 2021 – 135 Pilot Wijkbrandweerfunctionaris

Het college is verzocht te onderzoeken op welke wijze de aanstelling van een wijkbrandweerfunctionaris mogelijk is, als pilot voor een jaar.

Motie 2021 – 137 Bevorderen deelname reanimatiecursus

Het college is verzocht te bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen.

Motie 2021 – 138 Meer maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm

Het college is verzocht maatwerk toe te passen bij de kostendelersnorm om schrijnende en inhumane situaties te voorkomen. Tevens om de regelgeving over deze norm inzichtelijk te maken voor de raad. En begin volgend jaar met de raad en deskundigen in gesprek te gaan over de ervaringen in Ridderkerk en over de mogelijkheden die benut worden in andere gemeenten.

Motie 2021 – 139 Hulp aan toeslagenouders

Het college is verzocht de gedupeerden van de toeslagenaffaire actief te ondersteunen bij het kwijtraken van de schulden door hen via de media uit te nodigen en te informeren over de mogelijkheden en de hulp die de gemeente kan bieden. Tevens om de gemeente Rotterdam te benaderen om haar aanpak een op een over te nemen. Mochten de kaders uit Rotterdam niet toepasbaar zijn of er geen zekerheid zijn dat het rijk de schulden overneemt, dan wil de raad geïnformeerd worden.

Motie 2021 – 140 Toestaan kleine giften in de bijstand

Het college is verzocht zijn beleidsregels zodanig aan te passen dat het bijstandsgerechtigden wordt toegestaan om jaarlijks tot een bepaald grensbedrag sanctievrij giften te ontvangen.

Motie 2021 – 141 Pilot voorrang Ridderkerkers bij nieuwbouw

Het college is verzocht bij een daarvoor geschikt woningbouwproject met de projectontwikkelaar in overleg te gaan of nieuwbouwkoopwoningen gedurende een bepaalde periode als eerste kunnen worden aangeboden aan inwoners van Ridderkerk.

Motie 2021 – 142 Oproep tot transparantie

In deze motie spreekt de raad uit dat het functioneren van de raad gediend is met openheid en transparantie en dat zijn volksvertegenwoordigende rol gediend is bij het openbare debat.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug naar nieuwsoverzicht