Besluiten van de raad van 27 en 31 januari 2022

Publicatie: 08 februari 2022

De raad heeft op donderdag 27 januari en op maandag 31 januari 2022 vergaderd. Kijk de vergaderingen terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Lees verder voor de genomen besluiten.

Herinrichting Dillenburgplein

De raad heeft het college toestemming gegeven het voorstel in te trekken.

Woningbouwontwikkeling aan de Rembrandtweg 257

Om woningbouwontwikkeling mogelijk te maken op het perceel Rembrandtweg 257 heeft de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen verleend.

Tweede tussenevaluatie MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de deelnemende gemeenten uitgenodigd een inbreng te leveren als tweede tussenevaluatie over het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling. De raad heeft zijn reactie vastgesteld met een brief.

Verwijderen hoogspanningsleiding Hendrik-Ido-Ambacht naar Slikkerveer

De raad heeft € 110.000,- beschikbaar gesteld voor de verwijdering van de hoogspanningsleiding van Hendrik-Ido-Ambacht naar Slikkerveer.

Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026

De raad heeft het Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026 vastgesteld. Het plan beoogt in onze regio de voorzieningen voor beschermd wonen met de focus op herstel en een goede toegang daartoe te borgen. Tevens om de toegang voor maatschappelijke opvang via de centrumgemeente te verzekeren.

Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2022

De raad heeft de Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2022 vastgesteld. Met de nota wordt naar interne en externe klanten duidelijkheid geboden over de grondprijzen die de gemeente hanteert of over de wijze waarop de grondprijzen worden bepaald.

Herbestemming Huishoudschool

De raad heeft besloten dit voorstel te behandelen in zijn vergadering van 24 februari 2022.

Nieuwbouw Loods, Gooth en RTV Ridderkerk

De raad heeft het college opdracht gegeven om de nieuwbouw voor De Loods, De Gooth en RTV-Ridderkerk verder voor te bereiden en uit te voeren en heeft hiervoor beschikbaar gesteld een extra investeringsbedrag van € 1.890,000,-.

Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2022

De raad heeft de Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2022 vastgesteld. De verordening is aangepast vanwege wetswijzigingen en ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Startnotitie Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022

De raad wil een beleidskader vaststellen voor het doelgroepenvervoer in Ridderkerk. Het proces om tot dit beleidskader te komen, is beschreven in de Startnotitie Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 2022. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Ridderkerk 2022

De raad heeft de Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Ridderkerk 2022 vastgesteld. Deze verordening geeft de mogelijkheid om sociale huur en middeldure huur te reguleren en deze woningvoorraad te behouden.

Motie Fietsbeugels in natuur-recreatie gebieden

De raad heeft besloten dat deze motie is afgedaan.

Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

De raad heeft de huidige ontheffing verlengd tot het moment waarop het wethouderschap van de heer Oosterwijk in Ridderkerk eindigt.

Terug naar nieuwsoverzicht