Besluiten van de raad van 24 februari en 7 maart

Publicatie: 14 maart 2022

De raad heeft op donderdag 24 februari en op maandag 7 maart 2022 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Herbestemming Huishoudschool

De raad heeft kennisgenomen van het herbestemmingsonderzoek over de voormalige Huishoudschool. De raad heeft gekozen voor een herbestemmingsscenario waarbij maatschappelijke partners worden gevestigd in (een deel) van de voormalige huishoudschool met een wijkcentrum in combinatie met woningen. Het college heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken.

Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 – 21

Om op deze locatie de bouw van 12 woningen mogelijk te maken, heeft de raad het bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 – 21 gewijzigd vastgesteld.

Nieuwbouw IKC De Driemaster

De raad heeft een investeringsbudget van € 2.737.500,- beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van IKC De Driemaster met basisschool De Driemaster en Kinderopvang To be Kind. Tevens is € 1.182.500,- beschikbaar gesteld voor ruimte voor een 6e groep.

Zienswijze op de begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie over informatieveiligheid en Privacy

De BAR-organisatie heeft voor het verbeteren van de informatieveiligheid budget nodig en heeft daartoe een ontwerpbegrotingswijziging voorgelegd aan de raad voor een reactie. De raad heeft zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Zienswijzen Kadernota 2023/kostenverdeelsleutel en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De Veiligheidsregio heeft haar Kadernota 2023 en de voorgenomen wijziging van de kostenverdeelsleutel aan de raad voorgelegd voor een reactie. De raad heeft zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk

Om handelingsperspectieven te bieden voor de opgaven die er liggen vanwege de klimaatverandering, heeft de raad de Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk vastgesteld.

 

Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2022

De raad heeft de Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vastgesteld. Hiermee is een rookverbod ingesteld voor een aantal openbare plaatsen, is de bepaling over ‘de uitweg’ verduidelijkt en is een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Wensen en bedenking Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wil gaan deelnemen aan een stichting die op professionele wijze invulling gaat geven aan het risicobeheer van alle veiligheidsregio’s. Dit voornemen is voor een reactie voorgelegd aan de raden van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. De raad heeft zijn reactie vastgesteld in de vorm van wensen en bedenkingen.

Rapport rekenkamercommissie ‘Resultaatgerichte Jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020’

De raad heeft kennisgenomen van het rapport, het besproken en een standpunt ingenomen over de gedane aanbevelingen.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022

De raad heeft de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is de nieuwe verordening geactualiseerd en geoptimaliseerd en beter toegesneden op de veranderingen die met het oog op de energietransitie zullen optreden.

Motie Schuldhulpverlening

De raad heeft de motie Schuldhulpverlening aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd de voor- en nadelen te onderzoeken om voor de schuldhulpverlening bij een andere organisatie aan te sluiten dan PLANgroep en de raad hierover tijdig te informeren om dit ook nog in een commissievergadering te kunnen behandelen.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug naar nieuwsoverzicht