Besluiten van de raad van 2 juni 2022

Publicatie: 07 juni 2022

Wegsleepregeling

De raad heeft de Wegsleepverordening Ridderkerk 2022 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige verordening is het bewaarterrein veranderd en zijn de kosten voor het overbrengen van het voertuig gespecificeerd in kilogrammen in plaats van een basistarief.

Statutenwijziging Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

De raad heeft ingestemd met de wijziging van de statuten van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs (OZHW). Om de fusie tussen OZHW en Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam te formaliseren moeten de statuten gewijzigd worden. Wettelijk is bepaald dat de raad met een statutenwijziging moet instemmen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De raad heeft het college toestemming verleend voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De wijziging betreft de organisatievorm van de uitvoeringsorganisatie.

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

De Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 van de DCMR

De ontwerpbegroting 2023 van de DCMR Milieudienst Rijnmond  is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze concept jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie

De concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

De ontwerpbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

De ontwerpbegroting 2023 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmond is voorgelegd voor een zienswijze. De raad heeft zijn reactie vastgesteld.

Aanwijzing contactfunctionaris gemeenteraad Wet open overheid

De raad heeft de leden van de griffie aangewezen als contactfunctionarissen die vragen kunnen beantwoorden over de beschikbare publieke informatie van de gemeenteraad.

Reglement van orde van de raad 2022

De raad heeft zijn eigen reglement van orde vastgesteld.

Verordening op de raadsvoorbereiding 2022

De raad heeft de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022 vastgesteld. Deze verordening regelt onder andere de werkwijze van de commissies Samen wonen en Samen leven.

Vertegenwoordiging in besturen van gemeenschappelijke regelingen

Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode heeft de raad diverse college- en raadsleden benoemd tot afgevaardigde van de raad in de algemene besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen.

DCMR

De heer P.W.J. Meij is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en de heer C.A. van der Duijn Schouten tot zijn vervanger.

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Mevrouw P.J. van Nes – de Man is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en mevrouw M.M. Dirks tot haar vervanger. Tevens is tot lid benoemd de heer P.W.J. Meij en de heer C.A. van der Duijn Schouten tot zijn vervanger.

MRDH

Als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangewezen mevrouw A. Attema en de heer H. van Os als haar vervanger.

Nieuw Reijerwaard

Als leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn aangewezen;
a. de heer J. van Neuren met als plaatsvervanger de heer T. Overheid

b. mevrouw L.M. Klaver met als plaatsvervanger de heer J.W. Kloos

c. de heer H. van Os met als plaatsvervanger de heer E.M. Piena

d. de heer C.A. van der Duijn Schouten met als vervanger de heer E.M. Piena

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug naar nieuwsoverzicht