Besluiten van de raad van 14 en 18 december 2023

Publicatie: 19 december 2023

De raad heeft op donderdag 14 en maandag 18 december vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk 2023 vastgesteld. Deze verordening is de basis voor het nieuwgevormde adviesplatform voor het college over het sociaal domein, de Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk. Deze adviesraad komt in de plaats van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en het Burgerplatform Minima Ridderkerk.

Schetsontwerp Sint Jorisplein

Om van het Sint Jorisplein een aantrekkelijk en sfeervol plein te maken dat voor ieder toegankelijk is en een intiem karakter heeft, is een schetsontwerp opgesteld. De raad heeft dit schetsontwerp vastgesteld en heeft besloten dat het in de begroting opgenomen investeringsbudget van 2 mln. euro wordt ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het plein, overeenkomstig het schetsontwerp.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen woning nabij Waalweg 1

Om het bouwen van een nieuwe woning mogelijk te maken op een perceel nabij Waalweg 1 heeft de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Ridderkerk 2023 vastgesteld. Deze verordening vervangt drie aparte verordeningen en in de verordening is rekening gehouden met de laatste wetswijzigingen als gevolg van de Wet Uitvoeren Breed offensief.

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2025-2028

De raad wil per 2025 het integraal veiligheidsbeleid actualiseren. Het proces over de opstelling daarvan, onder andere de planning en wie participeert, is beschreven in de Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2025-2028. De raad heeft deze startnotitie vastgesteld. Raadsbehandeling van het integraal veiligheidsbeleid zelf wordt verwacht in december 2024. 

Ontwerpbesluit tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard

Met ingang van 1 januari 2024 gaan de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard een nieuwe samenwerkingsvorm aan ten aanzien van de ambtelijke inzet. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het college is voornemen te besluiten deze samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en heeft de raad gelegenheid gegeven zijn wensen en bedenkingen hierop te geven. De raad heeft dat gedaan in zijn vergadering.

Groenbeheerplan Ridderkerk 2024-2028

De raad heeft kennisgenomen van het Groenbeheerplan Ridderkerk 2024-2028. Ter uitvoering daarvan heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld. Voor 2024 een bedrag van € 295.200, voor de jaren 2025 tot en met 2027 elk jaar € 390.700 extra en voor 2028 en volgende jaren elk jaar € 271.000 extra.

Zienswijze ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Belastingverordeningen en –tarieven 2024

De raad heeft voor het jaar 2024 diverse belastingverordeningen en –tarieven vastgesteld. Het gaat onder andere over de tarieven voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges en de lijkbezorgingsrechten.

Wijzigingsbesluiten in verband met nieuwe organisatie Ridderkerk

Met ingang van 1 januari 2024 beschikt Ridderkerk weer over een eigen ambtelijke organisatie. In diverse eerdere besluiten werd verwezen naar de BAR-organisatie. De raad heeft besloten deze besluiten in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie na 1 januari 2024.

Verordening op de raadsvoorbereiding Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening op de raadsvoorbereiding Ridderkerk 2023. Deze vervangt de verordening uit 2022. Elke raadsfractie mag drie burgerleden hebben. De nieuwe verordening beidt de mogelijkheid dat bij een splitsing van een raadsfractie, afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze drie burgerleden.

Verordening fractieondersteuning Ridderkerk 2023

De raad heeft de Verordening fractieondersteuning Ridderkerk 2023 vastgesteld. Deze vervangt de verordening uit 2008. Elke raadsfractie ontvangt per jaar een financiële bijdrage ter ondersteuning van de fractie. De nieuwe verordening biedt de mogelijkheid dat bij een splitsing van een raadsfractie, afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze financiële bijdrage.

Afdoening raadstoezeggingen 2e tussenrapportage 2023

De raad heeft besloten dat het college diverse aan de raad gedane toezeggingen heeft afgedaan.

Motie De meeste jeugd deugt

De raad heeft de motie De meeste jeugd deugt aangenomen. Het college wordt daarin verzocht samen met onder andere scholen en verenigingen een campagne op te zetten waardoor Ridderkerkse jongeren regelmatig en zichtbaar in een positief daglicht worden geplaatst.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht