Besluiten van de raad op 16 en 20 december

Publicatie: 23 december 2021

De raad heeft op donderdag 16 december en op maandag 20 december 2021 vergaderd.

Kijk de vergaderingen terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Lees verder voor de genomen besluiten.

Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers

De raad heeft de gebiedsvisie Rivieroevers en het bijbehorende planMER gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is ook de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Het college is opdracht gegeven met de betrokken stakeholders een mobiliteitsstrategie op te stellen voor een drietal locaties waarvoor er herontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Belastingverordeningen en –tarieven 2022

De raad heeft voor het jaar 2022 diverse belastingverordeningen en –tarieven vastgesteld. Het gaat onder andere over de tarieven voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges en de lijkbezorgingsrechten.

Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022

De raad heeft de Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 vastgesteld. De verordening is geactualiseerd onder andere ter uitvoering van de door de raad vastgestelde beleidsnota ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’ en naar aanleiding van de laatste jurisprudentie.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2022

De raad heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2022 vastgesteld. De verordening is geactualiseerd. Op basis van deze verordening kan de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden aan inwoners, zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Evaluatie Stimuleringsregelingen SVn Ridderkerk 2021

De raad heeft kennisgenomen van de evaluatie ‘Stimuleringsregelingen Ridderkerk 2021’. Ter continuering van de Stimuleringslening Duurzaamheid en de Starterslening is door de raad een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 810.000,-.

Verantwoording Fractiegelden 2020

De raad heeft de uitgaven van de fracties, die in het jaar 2020 uit de fractiebijdragen zijn bekostigd, vastgesteld.

Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2021

De raad heeft besloten dat een groot aantal door het college gedane raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder L.J. Franzen

De raad heeft wethouder Franzen ontheffing verleend van het vereiste om in Ridderkerk woonachtig te zijn.

Motie Inclusiviteitstoets

De raad heeft de motie Inclusiviteitstoets aangenomen. De raad is van mening dat diverse besluiten van de raad gevolgen hebben voor mensen met een beperking. Het college is daarom verzocht voortaan in de door het college aan de raad voorgelegde raadsvoorstellen een inclusiviteitstoets op te nemen. Daaruit moet blijken of er naar is gekeken welke gevolgen een besluit kan hebben of heeft voor mensen met een beperking.

Terug naar nieuwsoverzicht